Liên hệ KCN FUJI

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.
Khu công nghiệp FUJI Bắc Giang
Địa chỉ: HUyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang

Gửi Email bài này: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: +84 (0) 913275656

Fax: +84 (0) 24 6281 1461